torstai 25. lokakuuta 2012

Vänskän varoitus

Olen saanut niin paljon kysymyksiä laitoksella kiertävästä Waittisen mailissaan kertomasta Vänskän saamasta varoituksesta, että asia on pakko oikaista heti ennen kuin asia muuttuu totuudeksi.  Soitin Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Lipposelle ja hän sanoi, että Vänskä ei todellakaan ole saanut varoitusta vaan ansaitsisi hyvästä työskentelystään mitallin.
9 § (9.6.2000/531) Kunnianloukkaus. Joka
1.  esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka
2.  muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,
on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.
Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.
10 § (9.6.2000/531) Törkeä kunnianloukkaus. Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnianloukkauksessa
1.  rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville taikka
2.  aiheutetaan suurta tai pitkäaikaista kärsimystä taikka erityisen suurta tai tuntuvaa vahinkoa
ja kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Waittisen maili

Olen saanut usean pyynnön  Waittisen mailin julkaisemisesta ja tässä se on alla.  Oikeat vastaukset tulevat myöhemmin.  *Hyvät valtuutetut*

            Pelastuskomentajan valintaan liittyen *valintatoimikunnan
            asiantuntijoiden näkemyksestä poiketen *valintatoimikunnan
            ja pelastuslautakunnan jäsen Mikko Värtö on esitellyt
            laajalti näkemyksiään ja perustelujaan Pekka Vänskän
            puolesta. Värtö esiintyy pelastusalan asiantuntijana.

            Kun perusteluja esitetään, niiden tulee tukeutua
            tosiasioihin ja rehellisyyteen. Erityisesti toisten nimissä
            esiintyminen on moraalisesti hyvin arveluttavaa. Samoin
            viittaukset epämääräisiin tahoihin ovat hyvin kyseenalaista
            toimintaa.

            Tämä ei ole henkilökohtainen kirjelmä ketään vastaan, vaan
            haluamme antaa todellisemman kuvan väitteistä, joita Värtö
            esittää.

            *Mikko Värtö kertoo *Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
            olevan alan johtava toimija ja alan vaikuttajien olevan
            tästä yksimielisiä. Missä on todettu, että Keski-Uudenmaan
            pelastuslaitos on alan johtava toimija? Keitä ovat tämän
            väitteen todenneet alan vaikuttajat?

            *Pelastustoimen tilastojen *mukaan Keski-Uusimaa**on
            toiminnallista keskitasoa (E. Hätinen 2012)

            *Johtaminen Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksella*

            *Henkilöstöjohtaminen* on ollut laitoksen koko toiminnan
            ajan impulsiivista ja tempoilevaa. Organisaatiota on
            uudistettu ja toimintoja muutettu useaan kertaan. Keskeiset
            toiminnot ovat kärsineet ja toimintojen mitoittaminen
            talouteen on ollut haastavaa. Henkilöstöä ei osallistuteta
            muutoksiin, eikä se ole sitoutunutta tehtäviinsä. Tehtävät
            ja virat eivät ole olleet avoimesti haettavissa. Kaiken
            tämän seurauksena:

              * Työtyytyväisyys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on
                tutkitusti heikolla tasolla
              * Lyhyet sairauslomat ovat lisääntyneet merkittävästi
              * Henkilöstöä, erityisesti päällystöä, siirtyy muualle töihin.

            *Li**ite 1. 30.05.2007 päivätty henkilöstöjärjestöjen lausunto*

            *Liite 2. 07.07.2009 päivätty henkilöstöjärjestöjen aloite*

            Menettelyt virka- ja tehtävänimityksissä johtivat viimein
            valitukseen eduskunnan oikeusasiamiehelle vuonna 2010.
            Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin totesi
            Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen virantäyttömenettelyn
            olleen lainvastainen.

                ***Liite 3. HS 9.10.2011*

            *Talouden ja toiminnan johtaminen*

              * Keski-Uudenmaan kunnat kilpailuttivat
                sairaankuljetuksen. Tässä yhteydessä pelastuslaitos
                eriytti sairaankuljetuksen ja pelastustoiminnan
                toisistaan. Sairaankuljetus myytiin kunnille pahasti
                alihintaan. Tästä aiheutui satojen tuhansien eurojen
                tappiot pelastuslaitokselle.
              * Vuonna 2009 Vantaan kaupunki tuomittiin oikeudessa
                maksamaan vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikulut
                ruotsalaiselle pelastuskoulutuskeskukselle.
                  Pelastusjohtaja *oli henkilökohtaisesti *kieltänyt
                miehistöä lähtemästä jo suunniteltuun ja asianmukaisesti
                sovittuun koulutukseen Ruotsiin.
                *Sopimusrikkomus todettiin oikeudessa. *

              * *Pelastusjohtaja sai varoituksen*koska pelastuslaitos ei
                ollut anonut valtionosuuksia hankitusta
                ajoneuvokalustosta. Aiheutunutta taloudellista vahinkoa
                perittiin takaisin pelastusjohtajalta.

            *Värtö kertoo myös *olleensa yhteydessä liki 80
            yhteistyökumppaniin. Kuka tai ketkä ovat ilmaisseet Värtön
            esittämät kannanotot?

              * Värtö on maininnut  Helsingin poliisikomentaja Riikosen
                nimen pelastuslautakunnan kokouksessa 25.9. tämän asian
                yhteydessä. Tiedusteltaessa asiaa Riikoselta tiistaina
                9.10. Helsingin poliisilaitoksella, hän kertoi saaneensa
                epämääräisen puhelinsoiton pelastuskomentajavalintaan
                liittyen*. Riikonen kiisti ottaneensa kantaa jonkun
                hakijan puolesta. Hän kummeksui nimensä käyttöä
                tällaisessa tilanteessa*.
              * *Helsingin pelastuslaitoksen henkilöstö ei missään
                tapauksessa hyväksy kannanottoja heidän nimissään*. Jari
                Mustikkaniemi JHL:n pääluottamusmies pelastuslaitokselta
                on laitoksen järjestöjen valtuuttamana maanantaina 8.10.
                kirjallisesti sanoutunut irti tämän kaltaisesta
                vääristelystä.
              * *Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstö ei ole
                valtuuttanut Värtöä puhumaan heidän puolestaan.*
              * *Helsingin sopimuspalokunnat eivät ole ottaneet kantaa
                kenenkään puolesta. *

            *Tutkimustoiminnassa pelastusalan johtava toimija on
            Helsingin pelastuslaitos ja sen
            riskienhallintaosto.*Tutkimustoimintaa johtaa osaston
            päällikkö *Simo Weckstén.*

              * Helsingin pelastuslaitoksen riskienhallintaosastolla on
                ainut pelastuslaitoksissa toimiva päätoiminen
                ammattitutkija. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori.
              * Helsingin pelastuslaitoksella on johtovastuu useimmissa
                alan tutkimushankkeissa. Tällä hetkellä Helsinki johtaa
                kolmea hanketta. Kaksi niistä liittyy riskianalyyseihin,
                kolmas onnettomuuksien ehkäisyyn. Näissä ovat mukana
                Helsingin lisäksi Pelastusopisto, VTT ja useita
                pelastuslaitoksia, rahoittajana on Palosuojelurahasto.
              * Tänä syksynä perustettiin pelastusalan tutkimuksen
                ohjausryhmä. Jäseninä siinä on edustaja
                Sisäasiainministeriöstä, Aalto-yliopistosta, VTT:ltä ja
                Pelastusopistolta. Helsingin pelastuslaitokselta
                ohjausryhmässä on mukana Simo Weckstén.

            *Me alan asiantuntijoina* toivomme, että päätökset Helsingin
            pelastuskomentajavalinnassa tehdään rehellisesti asioihin
            perehtyen. Luotamme enemmän valintatoimikunnan
            asiantuntijoihin ja psykologien lausuntoon, kuin Värtöön.
            *Valintatoimikunnan esitys psykologien tekemine
            soveltuvuustestauksineen on hyvä peruste Wecksténin
            valinnalle. Liite 4.*

            Matti Waitinen

            Filosofian tohtori, KM, Master of Security

            Rehtori, Helsingin pelastuskoulu

            Vuoden palomies 2011

            Markku Holopainen

            Palopäällikkö

            Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

            Kari Taavitsainen

            Ylipalomies

            Toiminut aiemmin:

            SPAL (Suomen Palomiesten Ammattiliitto) liittohallituksessa

            SPAL Helsingin palomiesyhdistyksen puheenjohtajana

            Pelastuslaitoksen ja kolmen muun viraston
            työsuojeluvaltuutettuna


Komentajan valinta

Valtuusto äänesti Simon uudeksi komentajaksi mistä onnittelut ja menestystä.

Lopputulos on selvä selvä ja demokratinen siinä ei ole epäilyksen sijaa

Kamppanja oli likainen ja olen lähettänyt oikeuskanslerille selvityspyynnön onko valheiden lähettämisessä tosiasiana kilpakumppanista valtuutetuille lain mukaista.  Tämä minun pyydettiin tekemään, että saataisiin linja mitä henkilövalinnoissa saa tehdä ja mitä ei.

keskiviikko 24. lokakuuta 2012

Komentajan valinta

Valintaprosessi on valtaisat mittasuhteet mielipidekirjoitusten ja valtuutetuille rehtori Waittisen lähettämän mailin takia. Asian käsittely jatkui tänään Helsingin uutisten artikkelissa, missä saamani runsaan palautteen mukaan voi helposti ymmärtää asian ytimen.
Nyt kun olen lukenut rehtorin mailin valtuutetuille niin se on käsittämätöntä soopaa. Mailissa on kerrottu tosiasioina valheita kuten esim. Vänskän saama varoitus.  En viitsi edes käydä sitä soopaa läpi kohta kohdalta, niin dorkaa se on.
Hyvin vapaata tulkintaa on käytetty myös yhteydenotostani liki 80 alan vaikuttajaan. Yhtään ihmistä tai järjestöä en ole nimeltä maininnut.  Sain toki useita hyvin suoria vastauksia Vänskän ylivoimaisuudesta niinkin, että sanoivat nimensä voitavan julkaista mutta sitä en halua tehdä.  Jos lautakunnassa jättämästäni eriävästä mielipiteestä vetää johtopäätöksiä jonkun henkilön kannasta, niin täytyy olla yliluonnollisia kykyjä. 


Liki 80 tekemäni yhteydenoton perusteella yhteistyökumppanien, sopimuspalokuntien sekä Keski-Uudenmaan että Helsingin henkilöstöön piirissä Vänskä arvostetaan korkealle.


Vaikka minulla on faktat rehtorin ja eläkeläisylipalomiehen väittämiin niin en niitä julkaise ennen illan valtuuston kokousta sillä tästä prosessista on rehtori Waittinen tehnyt pahempaa loan heittelyä kun usa:n presidentinvaaleista. 


maanantai 22. lokakuuta 2012

Waittisen klubi

Pelastuskoulun rehtori on ryhtynyt aktiivisesti ajamaan esimiestään komentajaksi mielipidekirjoituksella ja valtuutetuille lähettämillään maileilla. Sehän on toki sallittua vaikka ei muuta sitä tosiasiaa, että Weckstemillä ei ole kokemusta viratopäällikön tehtävistä ja puhumattakaan siihen liittyvää talousosaamista.

Voisikohan aktiviteetti johtua Waittisen silmissä siintävästä riskienhallintapäällikön tehtävästä jos esimies valitaan komentajaksi ?

Komentajan valinta

Tänään asiaan tuli uusi käänne kun pelastuskoulun rehtorin ja eläköityneen ylipalomiehen kirjoitus julkaistiin hesarin mielipidesivuilla.  Kirjoittajat eivät tiedä mitä kirjoittavat. Ensinnä käytettyjen henkilöarvioinnin asiantuntijoiden mukaan kaikki kolme loppusuoralle päässyttä ehdokasta olivat sopivia pelastuskomentajan tehtävään yhdenvertaisesti.
Se on totta, että allekirjoittaneen ja kolmen muun pelastuslautakunnan jäsenen mielestä Vänskä on paras pelastuskomentajaksi kolmeasta loppusuoralle päässeestä ehdokkaasta.  Selkeät perustelut olivat Vänskän kokemus virastopäällikkönä, ainoana kolmesta, ja aikaansaannokset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen nostamisessa alan johtavaksi laitokseksi Suomessa.  Tämä on tapahtunut hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa.  Virastopäällikkönä Vänskällä on myös kokemusta ja osaamista taloushallinnosta mikä tietotaito Wecksteniltä puuttuu. Yhtenä pienenä esimerkkinä on se, että hän ei tiennyt rooteliinsa kuuluvan pelastuskoulun kokonaiskuluja ennen kuin hallintopäällikkö ne selvitti ja hän oli siinä vaiheessa ollut riskienhallintapäällikkönä jo 8 vuotta.
Kirjoittajat joko eivät ymmärrä tai tiedä, että tästä asiasta on päätöksentekijöillä poikkeuksellisen paljon taustatietoa eikä päätöstä kh:ssa tehty vain lyhyen haastattelun perusteella.
Voisikohan olla niin, että jos Weckstenistä tulisi pelastuskomentaja niin Waittiselle aukeaisi paikka riskienhallintapäällikkönä ?

keskiviikko 17. lokakuuta 2012

2013 talousarvio

Eilen käsittelimme omassa budjettiriihessämme Pajusen talousarviota.  Pelastusloitoksen osalta ehdotin mm. paloautojen hankinnasta 2014 ja 2015 € 300 th palautusta jotta höökien elinkaaren käyttö on järkevää; 7 v laitos, 7 v varalla ja pelastuskoulun käytössä ja 7 v sopimuspalokunnilla.  Asia tullaan esittämään budjettineuvotteluissa ja sitten nähdään miten muut puolueet suhtautuvat asiaan.maanantai 15. lokakuuta 2012

Komentajan valinta

Kaupunginhallituksessa tehtiin muutosesitys Vänskän esittämiseksi valtuustolle uudeksi komentajaksi ja äänestystulos oli Vänskä 7, Wecksten 5, 2 tyhjää 1 poissa.  Vänskä on siis kaupunginhallituksen esitys valtuustolle.

perjantai 12. lokakuuta 2012

Talousarvio 2013

Käyttötalouteen ei keskushallinto tehnyt muutoksia lautakunnassa hyväksyttyyn talousarvioon.  Investointeja sen sijaan karsittiin runsaahkosti.  Täytyy vielä syventyä asiaan niin voin tehdä oman ryhmän neuvottelijoille esityksen tarviiko yrittää saada muutoksia Pajusen esitykseen.  Tosin muutoksien saaminen hyväksytyksi on vaikeaa.
Yksi asia on se, että jos höökejä ei voida uusia suunnitellussa 7 vuodessa niin se heijastuu sekä pelastuskoulun että sopimuspalokuntien kaluston ikääntymiseen.

keskiviikko 3. lokakuuta 2012

Sairaankuljetus

Sairaanhoitopiirin/Husin päätös kiireettömästä sairaankuljetuksesta on aiheuttanut valtavan määrän ei kiireellistä keikkaa pelastuslaitoksen saku-toimintaan, mikä uuvuttaa henkilökuntaa suuresti.  Hus ei ilmeisesti ymmärtänyt luonnollista seuraamusta päätöskestä sillä yksityisten sairaankuljetusyritysten henkilöstö tietysti lähtee heti pois kun työpaikka löytyy.
Tilanne henkilöstön jaksamisen kannalta on hyvin huolestuttava.