lauantai 22. joulukuuta 2012

Simon uudistukset

Olen pohdiskellut mitä pieniä tai suuria muutoksia on tulossa ja mahdollisuuksia on lukuisia. Ensimmäisten joukossa voi hyvin olla päällikköpäivystyksen lopettaminen seurauksena siitä, että häntä ei otettu mukaan päivystysrinkiin kovasta yrityksestä huolimatta. 
En osaa sanoa kuinka tarpeellinen päällikköpäivystys on.  Sen kustannukset ovat kuitenkin vaatimattomat, mikäli hallintopäällikön antama vuosittain kuluva euromäärä on totta.torstai 20. joulukuuta 2012

va riskienhallintapäällikkö

todella hienoa havaita kuinka pelastuslautakunnan jäsenet ja virkamiehet noudattavat  salassapitoa kokouksissa käydyistä keskusteluista.  aivan sama tapahtui nimitystoimikunnan kokousten jälkeen kun tieto mitä kokouksessa oli puhuttu, oli muutamissa tunneissa "julkista".  toimikunnan vuotajan selvittäminen oli hyvin helppoa, eikä se yllättänyt. lautakunnan lörppöhuulen saisi myös helposti selville mutta eipä sillä ole väliä. 
alla oleva tuli mailissa lautakunnan jäsenille yms.  minulle ei ole mikään ongelma puhua asiasta julkisesti mutta osoittaa kyllä mielen köyhyyttä tuoda asia julki kun toteamukseni oli tarkoitettu, kuten sanoinkin, auttaa komentajaa ymmärtämään edes perusasioita johtamisesta käsittämällä lähtötilanne ja nyt asian julkituonnilla tulee lisää bensaa leikkeihin.  luottamus ja arvostus pitää ansaita ja ei ainakaan alku vaikuta kovin lupaavalta.
ymmärrän oikein hyvin, että henkilöstö haluaa unohtaa koko valinta-asian ja niin minusta pitäisikin. jokainen äänestäjäkin kannattaa jotakuta vaaleissa ja aina haluttu ehdokas tai puolue ei voita ja sen kanssa pitää elää.  ketä nyt kukakin kannatti pelastuskomentajaksi, sillä ei ole merkitystä sen jälkeen kun valtuusto oli asiasta päättänyt.  ei kannata muistella menneitä vaan katse eteenpäin.  toivon komentajakin ymmärtävän tämän.

Ohessa Pelastuslaitoksen henkilöstöjärjestöjen oikaisu Mikko Värtön esittämään virheelliseen väittämään, jonka hän esitti 18.12.12 Pelastuslautakunnan kokouksessa.
Ystävällisesti henkilöstöjärjestöjen puolesta: Jari Mustikkaniemi, JORY:n henkilöstön edustaja
samainen herra Mustikkaniemi sanoutui 8.10 pelastuskoulun rehtorin mailissa valtuutetuille irti jostain vaan en tiedä mistä.

keskiviikko 19. joulukuuta 2012

va riskienhallintapäällikkö

Kausi lautakunnassa on lopuillaan ja toiseksi viimeinen kokous tarjosi komentajan käsittämättömän esityksen Waittisen nimittämisestä va riskienhallintapäälliköksi.
Käydessäni joitakin päiviä sitten pelastusasemalla minulta kysyttiin; kuinka paljon pitää flöitata ja levittää paskapuhetta tosiasiana että saa ylennyksen ?

torstai 25. lokakuuta 2012

Vänskän varoitus

Olen saanut niin paljon kysymyksiä laitoksella kiertävästä Waittisen mailissaan kertomasta Vänskän saamasta varoituksesta, että asia on pakko oikaista heti ennen kuin asia muuttuu totuudeksi.  Soitin Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Lipposelle ja hän sanoi, että Vänskä ei todellakaan ole saanut varoitusta vaan ansaitsisi hyvästä työskentelystään mitallin.
9 § (9.6.2000/531) Kunnianloukkaus. Joka
1.  esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka
2.  muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,
on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.
Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.
10 § (9.6.2000/531) Törkeä kunnianloukkaus. Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnianloukkauksessa
1.  rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville taikka
2.  aiheutetaan suurta tai pitkäaikaista kärsimystä taikka erityisen suurta tai tuntuvaa vahinkoa
ja kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Waittisen maili

Olen saanut usean pyynnön  Waittisen mailin julkaisemisesta ja tässä se on alla.  Oikeat vastaukset tulevat myöhemmin.  *Hyvät valtuutetut*

            Pelastuskomentajan valintaan liittyen *valintatoimikunnan
            asiantuntijoiden näkemyksestä poiketen *valintatoimikunnan
            ja pelastuslautakunnan jäsen Mikko Värtö on esitellyt
            laajalti näkemyksiään ja perustelujaan Pekka Vänskän
            puolesta. Värtö esiintyy pelastusalan asiantuntijana.

            Kun perusteluja esitetään, niiden tulee tukeutua
            tosiasioihin ja rehellisyyteen. Erityisesti toisten nimissä
            esiintyminen on moraalisesti hyvin arveluttavaa. Samoin
            viittaukset epämääräisiin tahoihin ovat hyvin kyseenalaista
            toimintaa.

            Tämä ei ole henkilökohtainen kirjelmä ketään vastaan, vaan
            haluamme antaa todellisemman kuvan väitteistä, joita Värtö
            esittää.

            *Mikko Värtö kertoo *Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
            olevan alan johtava toimija ja alan vaikuttajien olevan
            tästä yksimielisiä. Missä on todettu, että Keski-Uudenmaan
            pelastuslaitos on alan johtava toimija? Keitä ovat tämän
            väitteen todenneet alan vaikuttajat?

            *Pelastustoimen tilastojen *mukaan Keski-Uusimaa**on
            toiminnallista keskitasoa (E. Hätinen 2012)

            *Johtaminen Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksella*

            *Henkilöstöjohtaminen* on ollut laitoksen koko toiminnan
            ajan impulsiivista ja tempoilevaa. Organisaatiota on
            uudistettu ja toimintoja muutettu useaan kertaan. Keskeiset
            toiminnot ovat kärsineet ja toimintojen mitoittaminen
            talouteen on ollut haastavaa. Henkilöstöä ei osallistuteta
            muutoksiin, eikä se ole sitoutunutta tehtäviinsä. Tehtävät
            ja virat eivät ole olleet avoimesti haettavissa. Kaiken
            tämän seurauksena:

              * Työtyytyväisyys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on
                tutkitusti heikolla tasolla
              * Lyhyet sairauslomat ovat lisääntyneet merkittävästi
              * Henkilöstöä, erityisesti päällystöä, siirtyy muualle töihin.

            *Li**ite 1. 30.05.2007 päivätty henkilöstöjärjestöjen lausunto*

            *Liite 2. 07.07.2009 päivätty henkilöstöjärjestöjen aloite*

            Menettelyt virka- ja tehtävänimityksissä johtivat viimein
            valitukseen eduskunnan oikeusasiamiehelle vuonna 2010.
            Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin totesi
            Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen virantäyttömenettelyn
            olleen lainvastainen.

                ***Liite 3. HS 9.10.2011*

            *Talouden ja toiminnan johtaminen*

              * Keski-Uudenmaan kunnat kilpailuttivat
                sairaankuljetuksen. Tässä yhteydessä pelastuslaitos
                eriytti sairaankuljetuksen ja pelastustoiminnan
                toisistaan. Sairaankuljetus myytiin kunnille pahasti
                alihintaan. Tästä aiheutui satojen tuhansien eurojen
                tappiot pelastuslaitokselle.
              * Vuonna 2009 Vantaan kaupunki tuomittiin oikeudessa
                maksamaan vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikulut
                ruotsalaiselle pelastuskoulutuskeskukselle.
                  Pelastusjohtaja *oli henkilökohtaisesti *kieltänyt
                miehistöä lähtemästä jo suunniteltuun ja asianmukaisesti
                sovittuun koulutukseen Ruotsiin.
                *Sopimusrikkomus todettiin oikeudessa. *

              * *Pelastusjohtaja sai varoituksen*koska pelastuslaitos ei
                ollut anonut valtionosuuksia hankitusta
                ajoneuvokalustosta. Aiheutunutta taloudellista vahinkoa
                perittiin takaisin pelastusjohtajalta.

            *Värtö kertoo myös *olleensa yhteydessä liki 80
            yhteistyökumppaniin. Kuka tai ketkä ovat ilmaisseet Värtön
            esittämät kannanotot?

              * Värtö on maininnut  Helsingin poliisikomentaja Riikosen
                nimen pelastuslautakunnan kokouksessa 25.9. tämän asian
                yhteydessä. Tiedusteltaessa asiaa Riikoselta tiistaina
                9.10. Helsingin poliisilaitoksella, hän kertoi saaneensa
                epämääräisen puhelinsoiton pelastuskomentajavalintaan
                liittyen*. Riikonen kiisti ottaneensa kantaa jonkun
                hakijan puolesta. Hän kummeksui nimensä käyttöä
                tällaisessa tilanteessa*.
              * *Helsingin pelastuslaitoksen henkilöstö ei missään
                tapauksessa hyväksy kannanottoja heidän nimissään*. Jari
                Mustikkaniemi JHL:n pääluottamusmies pelastuslaitokselta
                on laitoksen järjestöjen valtuuttamana maanantaina 8.10.
                kirjallisesti sanoutunut irti tämän kaltaisesta
                vääristelystä.
              * *Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstö ei ole
                valtuuttanut Värtöä puhumaan heidän puolestaan.*
              * *Helsingin sopimuspalokunnat eivät ole ottaneet kantaa
                kenenkään puolesta. *

            *Tutkimustoiminnassa pelastusalan johtava toimija on
            Helsingin pelastuslaitos ja sen
            riskienhallintaosto.*Tutkimustoimintaa johtaa osaston
            päällikkö *Simo Weckstén.*

              * Helsingin pelastuslaitoksen riskienhallintaosastolla on
                ainut pelastuslaitoksissa toimiva päätoiminen
                ammattitutkija. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori.
              * Helsingin pelastuslaitoksella on johtovastuu useimmissa
                alan tutkimushankkeissa. Tällä hetkellä Helsinki johtaa
                kolmea hanketta. Kaksi niistä liittyy riskianalyyseihin,
                kolmas onnettomuuksien ehkäisyyn. Näissä ovat mukana
                Helsingin lisäksi Pelastusopisto, VTT ja useita
                pelastuslaitoksia, rahoittajana on Palosuojelurahasto.
              * Tänä syksynä perustettiin pelastusalan tutkimuksen
                ohjausryhmä. Jäseninä siinä on edustaja
                Sisäasiainministeriöstä, Aalto-yliopistosta, VTT:ltä ja
                Pelastusopistolta. Helsingin pelastuslaitokselta
                ohjausryhmässä on mukana Simo Weckstén.

            *Me alan asiantuntijoina* toivomme, että päätökset Helsingin
            pelastuskomentajavalinnassa tehdään rehellisesti asioihin
            perehtyen. Luotamme enemmän valintatoimikunnan
            asiantuntijoihin ja psykologien lausuntoon, kuin Värtöön.
            *Valintatoimikunnan esitys psykologien tekemine
            soveltuvuustestauksineen on hyvä peruste Wecksténin
            valinnalle. Liite 4.*

            Matti Waitinen

            Filosofian tohtori, KM, Master of Security

            Rehtori, Helsingin pelastuskoulu

            Vuoden palomies 2011

            Markku Holopainen

            Palopäällikkö

            Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

            Kari Taavitsainen

            Ylipalomies

            Toiminut aiemmin:

            SPAL (Suomen Palomiesten Ammattiliitto) liittohallituksessa

            SPAL Helsingin palomiesyhdistyksen puheenjohtajana

            Pelastuslaitoksen ja kolmen muun viraston
            työsuojeluvaltuutettuna


Komentajan valinta

Valtuusto äänesti Simon uudeksi komentajaksi mistä onnittelut ja menestystä.

Lopputulos on selvä selvä ja demokratinen siinä ei ole epäilyksen sijaa

Kamppanja oli likainen ja olen lähettänyt oikeuskanslerille selvityspyynnön onko valheiden lähettämisessä tosiasiana kilpakumppanista valtuutetuille lain mukaista.  Tämä minun pyydettiin tekemään, että saataisiin linja mitä henkilövalinnoissa saa tehdä ja mitä ei.

keskiviikko 24. lokakuuta 2012

Komentajan valinta

Valintaprosessi on valtaisat mittasuhteet mielipidekirjoitusten ja valtuutetuille rehtori Waittisen lähettämän mailin takia. Asian käsittely jatkui tänään Helsingin uutisten artikkelissa, missä saamani runsaan palautteen mukaan voi helposti ymmärtää asian ytimen.
Nyt kun olen lukenut rehtorin mailin valtuutetuille niin se on käsittämätöntä soopaa. Mailissa on kerrottu tosiasioina valheita kuten esim. Vänskän saama varoitus.  En viitsi edes käydä sitä soopaa läpi kohta kohdalta, niin dorkaa se on.
Hyvin vapaata tulkintaa on käytetty myös yhteydenotostani liki 80 alan vaikuttajaan. Yhtään ihmistä tai järjestöä en ole nimeltä maininnut.  Sain toki useita hyvin suoria vastauksia Vänskän ylivoimaisuudesta niinkin, että sanoivat nimensä voitavan julkaista mutta sitä en halua tehdä.  Jos lautakunnassa jättämästäni eriävästä mielipiteestä vetää johtopäätöksiä jonkun henkilön kannasta, niin täytyy olla yliluonnollisia kykyjä. 


Liki 80 tekemäni yhteydenoton perusteella yhteistyökumppanien, sopimuspalokuntien sekä Keski-Uudenmaan että Helsingin henkilöstöön piirissä Vänskä arvostetaan korkealle.


Vaikka minulla on faktat rehtorin ja eläkeläisylipalomiehen väittämiin niin en niitä julkaise ennen illan valtuuston kokousta sillä tästä prosessista on rehtori Waittinen tehnyt pahempaa loan heittelyä kun usa:n presidentinvaaleista. 


maanantai 22. lokakuuta 2012

Waittisen klubi

Pelastuskoulun rehtori on ryhtynyt aktiivisesti ajamaan esimiestään komentajaksi mielipidekirjoituksella ja valtuutetuille lähettämillään maileilla. Sehän on toki sallittua vaikka ei muuta sitä tosiasiaa, että Weckstemillä ei ole kokemusta viratopäällikön tehtävistä ja puhumattakaan siihen liittyvää talousosaamista.

Voisikohan aktiviteetti johtua Waittisen silmissä siintävästä riskienhallintapäällikön tehtävästä jos esimies valitaan komentajaksi ?

Komentajan valinta

Tänään asiaan tuli uusi käänne kun pelastuskoulun rehtorin ja eläköityneen ylipalomiehen kirjoitus julkaistiin hesarin mielipidesivuilla.  Kirjoittajat eivät tiedä mitä kirjoittavat. Ensinnä käytettyjen henkilöarvioinnin asiantuntijoiden mukaan kaikki kolme loppusuoralle päässyttä ehdokasta olivat sopivia pelastuskomentajan tehtävään yhdenvertaisesti.
Se on totta, että allekirjoittaneen ja kolmen muun pelastuslautakunnan jäsenen mielestä Vänskä on paras pelastuskomentajaksi kolmeasta loppusuoralle päässeestä ehdokkaasta.  Selkeät perustelut olivat Vänskän kokemus virastopäällikkönä, ainoana kolmesta, ja aikaansaannokset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen nostamisessa alan johtavaksi laitokseksi Suomessa.  Tämä on tapahtunut hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa.  Virastopäällikkönä Vänskällä on myös kokemusta ja osaamista taloushallinnosta mikä tietotaito Wecksteniltä puuttuu. Yhtenä pienenä esimerkkinä on se, että hän ei tiennyt rooteliinsa kuuluvan pelastuskoulun kokonaiskuluja ennen kuin hallintopäällikkö ne selvitti ja hän oli siinä vaiheessa ollut riskienhallintapäällikkönä jo 8 vuotta.
Kirjoittajat joko eivät ymmärrä tai tiedä, että tästä asiasta on päätöksentekijöillä poikkeuksellisen paljon taustatietoa eikä päätöstä kh:ssa tehty vain lyhyen haastattelun perusteella.
Voisikohan olla niin, että jos Weckstenistä tulisi pelastuskomentaja niin Waittiselle aukeaisi paikka riskienhallintapäällikkönä ?

keskiviikko 17. lokakuuta 2012

2013 talousarvio

Eilen käsittelimme omassa budjettiriihessämme Pajusen talousarviota.  Pelastusloitoksen osalta ehdotin mm. paloautojen hankinnasta 2014 ja 2015 € 300 th palautusta jotta höökien elinkaaren käyttö on järkevää; 7 v laitos, 7 v varalla ja pelastuskoulun käytössä ja 7 v sopimuspalokunnilla.  Asia tullaan esittämään budjettineuvotteluissa ja sitten nähdään miten muut puolueet suhtautuvat asiaan.maanantai 15. lokakuuta 2012

Komentajan valinta

Kaupunginhallituksessa tehtiin muutosesitys Vänskän esittämiseksi valtuustolle uudeksi komentajaksi ja äänestystulos oli Vänskä 7, Wecksten 5, 2 tyhjää 1 poissa.  Vänskä on siis kaupunginhallituksen esitys valtuustolle.

perjantai 12. lokakuuta 2012

Talousarvio 2013

Käyttötalouteen ei keskushallinto tehnyt muutoksia lautakunnassa hyväksyttyyn talousarvioon.  Investointeja sen sijaan karsittiin runsaahkosti.  Täytyy vielä syventyä asiaan niin voin tehdä oman ryhmän neuvottelijoille esityksen tarviiko yrittää saada muutoksia Pajusen esitykseen.  Tosin muutoksien saaminen hyväksytyksi on vaikeaa.
Yksi asia on se, että jos höökejä ei voida uusia suunnitellussa 7 vuodessa niin se heijastuu sekä pelastuskoulun että sopimuspalokuntien kaluston ikääntymiseen.

keskiviikko 3. lokakuuta 2012

Sairaankuljetus

Sairaanhoitopiirin/Husin päätös kiireettömästä sairaankuljetuksesta on aiheuttanut valtavan määrän ei kiireellistä keikkaa pelastuslaitoksen saku-toimintaan, mikä uuvuttaa henkilökuntaa suuresti.  Hus ei ilmeisesti ymmärtänyt luonnollista seuraamusta päätöskestä sillä yksityisten sairaankuljetusyritysten henkilöstö tietysti lähtee heti pois kun työpaikka löytyy.
Tilanne henkilöstön jaksamisen kannalta on hyvin huolestuttava.

torstai 27. syyskuuta 2012

Komentaja

laitoin lautakunnan pöytäkirjaan eriävän mielipiteen esityksestä Kaupunginhallitukselle uudeksi komentajaksi;PERUSTELU ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMISELLE

Pekka Vänskällä on toiminut 10 vuotta Keski-Uudenmaan pelastusjohtajana ja hän on ainoa hakija kenellä on kokemusta pelastuslaitoksen kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja taloushallinnon osaamisesta.  Kokemuksen lisäksi hänen näytöt työssä onnistumiselle ovat kiistattomat, sillä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on tänä päivänä alan johtava toimija, mistä alan vaikuttajat ovat varsin yksimielisiä. 

Työhön liittyen Vänskä on ollut aktiivisesti mukana pelastusalan tutkimustoiminnan kehittämisessä sekä saanut suuren määrän alaan liittyviä kirjoituksia julkaistuksi mm. Pelastustieto-lehdessä.

Liki 80 tekemäni yhteydenoton perusteella yhteistyökumppanien, sopimuspalokuntien sekä Keski-Uudenmaan että Helsingin henkilöstöön piirissä Vänskä arvostetaan korkealle.

Sanotaan, että historia toistaa itseään. Nyt voi vain toivoa, että se pätee myös tähän tapaukseen ja käy kuten Keski-Uudellamaalla kävi pelastusjohtajaa valitessa.

tiistai 25. syyskuuta 2012

Lautakunta tänään

Lautakunta päätti tänään esittää kaupunginhallitukselle Wecksteniä pelastuskomentajaksi äänin 5-4.  Hävinneet 4 jäsentä, minä yhtenä, kannattivat Vänskää..
Nyt sitten katsotaan mitä KH pohtii asiasta ja ketä se esittää valtuustolle.

perjantai 21. syyskuuta 2012

Komentaja

Ensi viikolla on lautakunnassa komentajan valinta.  Tulin viime yönä parin viikon matkalta ja kun luin aamulla silmät ristissä esityslistalta valintatoimikunnan perusteluista valinnalle niin rupesin oikein miettimään olinko todella mukana toimikunnassa sillä esitys lautakunnalle ei ollut yksimielinen.  Tiistaina nähdään mitä lautakunta päättää-

torstai 6. syyskuuta 2012

Uuden komentajan valintatoimikunta ei päässyt yksimielisyyteen mitä lautakunnalle esitetään mutta esitys tietysti tulee.  En tiedä mistä tieto esityksestä vuoti mutta se oli jo samana päivänä julkinen salaisuus. 
Toivon, että lautakunta saisi aikaan yksimielisen päätöksen ketä esitetään kh:lle uudeksi komentajaksi.
Minun asteikolla kokemus ja aikaansaannokset kokonaisvaltaisesta yrityksen/laitoksen/viraston/tms  johtamisesta ovat välttämättömiä.  Virastopäällikön virkaan ei saa valita mutu-uskomuksella pärjäämisestä sillä jos valittavan kyvyt eivät riitä niin siitä huolimatta siinähän istuu eläkeikään asti.

torstai 23. elokuuta 2012

Ensihoidon kustannukset

Lautakunta kokoontui eilen ja olin pyytänyt hallintopäälliköltä selvitystä miksi ensihoidon kustannukset salattiin.  Järkiperäistä selvitystä ei tullut.  Päätöksen salaamisesta teki hallintopäällikkö virkamiehenä.  Salaaminen ei ole avoimen ja läpinäkyvän julkishallinnon mukaista toimintaa.  Pelastuslaitoksen sairaanhoitopiiriltä saama korvaus ensihoidon hoitamisesta on kuitenkin luettavissa HUS:n hallituksen 13.6.12 pöytäkirjasta ja se on € 8.124.000-.
Alan kustannukset tuntevien ammattilaisten ei ole vaikea laskea omakustannushintaa ja siitä vastaako sovittu summe todellisia kustannuksia mutta siitä huolimatta salaaminen ei ole oikein.  Tähän kun vielä lisätään teknisen osaston onnettomasti hoidettu ambulanssien kilpailutus missä tarjousten voimassaoloaika meni umpeen ennen sopimuksen allekirjoitusta niin ei voi olla tyytyväinen asian hoitoon.

Uuden komentajan valintaprosessi etenee mutta siitä valmistelevan toimikunnan jäsenenä en voi sanoa mitään vielä.

tiistai 14. elokuuta 2012

Kesän tapahtumista on merkittävänä ollut uuden komentajan valinnan valmistelutoimikunnan kokoukset missä päätettiin keitä jakijoista haastatellaan.  Haastattelut ovat tulevana perjantaina ja ensi viikon tiistaina ja niiden jälkeen päätetään ketkä testataan.  Minulle tärkeintä on kokemus johtajuudesta joko julkisella tai yksityisellä puolella.  Komentajaksi ei mielestäni voi valita ilman kokemusta ja näyttöä kokonaisvaltaisesta johtajuudesta sisältäen talouden, hallinnon ja strategian yms.

Luotettavista lähteistä tulleista tiedoista laitoksen henkilökunnalle olen kuullut kuka on jo valittu vaikka edes ehdokkaiden haastatteluja ei ole vielä tehty.  Tieto valinnasta on siis ennenaikaista.

Mielenkiintoinen asia on myös ensihoidon kustannusten salaaminen kuntalain 17. pykälään vedoten.  Pykälästä ei löydy mitään mikä perustelisi salaamisen muistaen myös, että Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksella tiedot ovat julkisia.  Asia pitää saattaa järjestykseen salaamisen perumisella.

tiistai 19. kesäkuuta 2012

Pelastuskoulu

Tänään lautakunnalle esitettiin pelastuskoulun kulut. Tietoja ei oltu annettu ennakkoon joten ilman tutustumista vaikea sanoa mitään paitsi silmään pisti Pelastusopiston oppilaskulut vuodessa.  Opistolta saamani tiedon mukaan kokonaiskulut ovat 5,1 milj ja kun oppilaita on 250 niin vuosikulut ovat 20 th mutta laitoksen laskelmassa ne olivat yli 40 % enenmmän.  Koulutuksen konaiskulujen vertaaminen opiston kanssa ei anna oikeaa kuvaa sillä sisällöt ovat erilaiset mutta oppilaskohtaisen vuosikulut antavat kuvan vertailtaessa.
Puolitoista vuotta sitten kun kuluja ensimmäisen kerran pyydettiin niin lautakunnalle kerrottiin, että niitä ei saa kirjanpidosta ulos ja siksi kuluja ei voi esittää.  Hallintojohtaja sanoi, ettei hänellä on niin paljon töitä, että ei kerkiä ainakaan ennen syksyä tekemään laskelmaa.  Joulukuussa kysyin asiasta mutta hallintopäällikkö oli unohtanut koko asian. 
Nyt kuitenkin nähtiin, että asiat on selvitettävissä jos halutaan vaikka se toki vaatii hivenen ponnisteluja.
Kaupunginhallituksen jäsen tuli paikalle kun kokousta oli kulunut 26 minuuttia mutta saaahan siitä kuitenkin kokouspalkkion.  Myöhässä tuleminen on ollut hänelle pikemminkin sääntö kun poikkeus (ole merkinnyt ylös tuloajat).
Nyt lähden lomalle.

lauantai 9. kesäkuuta 2012

Ensihoito

Viime viikon kokouksessa kerrottiin lautakunnalle ensihoidon laskennalliset kustannukset.  Vaikka luvut ovatkin salaisia niin erittäin hienoa, että, vihdoinkin, lautakunta saa ainakin lähes oikeat kustannukset.  Laskutapoja on monia ja nopealla vilkaisulla saatu laskelma lienee oikealla tasolla.   Oiva esimerkki, että kustannuksia voidaan halutessa saada aikaiseksi jos halutaan.  Haluttomuus laitoksen johdossa on jo vuosien varrella käynyt selväksi. Ensihoidon osalta voin todeta, että lautakunnalle on valehdeltu joka vuotisessa talousarvion käsittelyssä kun olen kysynyt vastaako ensihoidosta saatava korvaus kuluja ja aina, tähän asti, on sanottu, että vastaa.  Kysymykseeni asiasta tuli selityksiä ja selityksiä.  On se kumma juttu, että virkamiehet voivat valehdella vuosikausia ilman seuraamuksia ?

sunnuntai 27. toukokuuta 2012

Talousarvio 2013

En ole päässyt kirjoittamaan blogia kun olin Pohjois Koreassa ja siellä ei ollut käytettävissä nettiä tai kännykkää. Mielenkiintoinen kokemus todellakin.
Ylihuomenna on lautakunnassa toisessa käsittelyssä ensi vuoden talousarvio. Ensi hoidon osalta on hyvin kummallista, että vieläkään lautakunnalle ei ole kerrottu sopimushintaa tai omakustannuksia. Hallintopäällikön ilmoituksen mukaan ne kerrotaan kokouksessa ja lautakunnan pitää tehdä päätös ilman ennakkotutustumista. Tekninen osasto ei osannut hoitaa kilpailutuksen aikataulutusta, mikä on jo surkeaa toimintaa ja nyt vielä tämä.  Toivottavasti muissa kaupungin hallintokunnissa ei toiminta ole näin dorkaa.  Lautakunnan pitäisi ehkä ottaa käytäntöön Pohjois Korealainen käytäntö missä on Suuren johtajan ajatukset ovat ainoa totuus ja varmasti oikea. 
Onneksi Helsingissä tilanne ei ole tällainen vaan Peterin periaatteen toteutumista voi arvostella vapaasti.

maanantai 14. toukokuuta 2012

Sprinkler

Olen pidemmän aikaa selvitellyt kiinnostuneen sprinklerin saattamista pakolliseksi uusilla asuinalueille kuten Kruunuvuorenrannassa.
Maailmalla edelläkävijä on Vancouver missä sprinkler on ollut jo aikapäivää pakollinen lähes kaikessa rakentamisessa.  Euroopassa Oslo on edelläkävijä sillä siellä uudisalueet pitää sprinklata.  Helsingissä riskienhallinta ei ole kertaakan pitkän lautakuntaurani aikana ottanut esille uudien alueiden sprinklausta. Osaston päällikön mukaan heillä kyllä on hyvin läheinen yhteistyö Oslon pelastuslaitoksen kanssa mutta tarvitaan kuulema tutkimustietoa sprinklerin eduista.  Tietoa on saatavilla jos vaan osaa kysyä oikeasta osoitteesta.  Helsingissäkin on kokemusperäistä tietoa vaikka se ei toki riitä täyttämään kriittisen tutkimuksen vaatimuksia sillä Helsingin korkeimmassa rakennuksessa Cirruksessa on Marioffin järjestelmä ja siellä tapahtuneet tulipalot ovat sammuneet alkuunsa.  Voi kysyä miksi sairaaloissa ja vanhainkodeissa sprinkler pitää olla jos tutkimustuloksia sen hyödyllisyydestä ei ole. Ei tarvitse olla suuri älykkö ymmärtääkseen aluellisen sprinkleröinnin hyöty turvallisuuden lisääjänä.
Mitä se merkitsisi pelastustoimelle ?  Tästä asiasta ei tarvitse hakea tietoa maan rajojen ulkopuolelta vaan naapurustossa on laskettu kokonaisen alueen sprinkleröinnin tekevät tarpeettomaksi alueelle suunnitellun pelastusaseman mistä säästö on jo käyttökuluissa usean miljoonan puhumattakaan rakennuskuluista yms.  Ensihoito on tietysti asia erikseen ja sen ratkaisee sairaanhoitopiiri.
Tämä on kaavoitusasia eikä siinä varmasti tapahdu mitään kun riskienhallinta ei pane tikkua ristiin asian eteenpäin saattamiseksi.  Ottaessani asian esille viime kokouksessa lautakunnan puheenjohtaja ja useampi jäsen piti asiaa tärkeänä mistä pöytäkirjassa merkintä muissa asioissa. 
Mitä enemmän olen käynyt maailmalla pelastuslaitoksissa niin, ikävä kyllä, minulta on karissut tyystin usko laitoksen edelläkävijyyteen, mitä kyllä kirjoitetaan toiminta-ajatuksessa yms.  Alkuvuosina olin asiassa uskovainen mutta en enää. Tieto lisää tuskaa.

maanantai 7. toukokuuta 2012

Riskien hallinta

Riskien hallinta on osaston nimenä jo väärä.  Oikea nimi on jotain aivan muuta kuten vaikka turvallisuus.  Joku aika sitten riskienhallinta osaston päällikkö esitti suurena uutuutena lautakunnalle tarkastusten kohdentamisen riskien mukaan.  Tämän saman asian esitti jo vuosituhannen alussa JP Laaksonen mutta laitoksen johto ei ymmärtänyt alkuunkaan asiaa.  Se oli varmaankin yksi syy miksi JP lähti laitokselta.
Mitään todella uutta ei turvallisuuden parantamiseksi ole lautakunnalle esitetty. Koskaan ei ole lautakunnalle esitetty esim. springrelin esittämistä kaupunkisuunnittelulle pakollisesti kaavoituksessa uusilla alueilla, esimerkiksi vaikkapa Kruunuvuorenranta,  kuten Vancouverissa tai Oslossa tehdään.  Jos näin tehtäisiin niin sinne ei tarvittaisi pelastusasemaa, mikä säästäisi pelastustoimen kustannuksia 3-5 miljoonaa vuodessa. 
Tiedän, että riskien hallinnassa on monta hyvää pätevää ihmistä joilla olisi uusia aatteita mutta niiden saaminen eteenpäin ei nykyisin ole mahdollista.

torstai 3. toukokuuta 2012

Talousarvio

Luin pikaisesti ensi vuoden talousarvioesityksen lautakunnalle.  Pelastuskoulun välttämättömyyttä hehkuteltiin niin, että paatunutkin ihminen herkistyy.  Kuitenkin unohdettiin sellainen seikka, että oppilaskohtaiset vuosikulut ovat puolitoistakertaiset verrattuna Pelastusopistoon eli tulisi halvemmaksi ostaa palvelu ja tehdä Helsingissä vain sopeutuskoulutus.  Kulujen suuruus on nähtävissä raskaana organisaationa kuten esimerkiksi koulussa on rehtori ja vararehtori ja leegio muuta väkeä vaikka oppilaita on vain 30 !!  Toki koulussa annetaan myös muuta jatkokoulutusta.
Pelastusopisto ottaisi mielellään koulun pääkaupunkiseudun tarpeisiin mutta ministeriön Partanen ei sitä syystä tai toisesta halua. Toivottavasti asia muuttuu kun hän eläköityy.

torstai 26. huhtikuuta 2012

Johtosääntö

Eilen sitten valtuusto hyväksyi uuden johtosäännön missä ei vaadita "savusukelluskelpoisuutta" uudelta komentajalta.  Vassarit ehdottivat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi mutta hävisivät äänestyksen jälkeen.  En olisi yhtään yllättynyt jos vassareiden ja demareiden tappio vaikuttaisi uuden komentajan valintaan erityisesti kun valmistelevassa toimikunnassa on pj, Jauhiainen demareista ja allekirjoittanut.  Tosin kyllä lautakunta tekee kokonaisuudessaan päätöksen ketä esitetään. 
Valintaprosessi tulee olemaan mielenkiintoinen mihin saattaa hyvin vaikuttaa myös kokkareiden äänestäminen apulaiskaupunginjohtajasta.  Vihreä ryhmä tullee olemaan ratkaisevassa asemassa valinnassa.
Toivoa sopii, että valitaan paras ei sopivin.

sunnuntai 22. huhtikuuta 2012

Lautakunta

Viime tiistaina lautakunta päätti hankkia ambulansseja vaikka sopimusta sairaanhoitopiirin kanssa ei vielä ole.  Teknisen osaston osaamattomuutta ei voi kun ihmetellä sillä esitetty syy hankinnan välttämättömyyteen nyt on se, että tarjous päättyy ennen kuin sopimus sairaanhoitopiirin kanssa saadaan aikaan. 
Edellisen komentajan kautena niin tekninen osasto kun moni muukin sai touhuilla mielensä mukaan mutta se tuskin jatkuu tulevan komentajan kaudella.  Toimintojen tehostaminen on edessä mutta toivottavasti ei yhtä rajuna kun esim. Tukholmassa, missä jouduttiin irtisanomaan 80 palomiestä ja nyt siellä on taas keskustelussa tulevat säästöt.
Pelastuslaitosten yhdistyminen pääkaupunkiseudulla tullee tapahtumaan varsin nopesti jo ennen yhdistymiskeskusteluja, sillä se on kaikkien kaupunkien päättäjien, jopa Espoon, helppo hyväksyä oivana esimerkkinä hyvästä yhteistyöstä.

sunnuntai 8. huhtikuuta 2012

Uusi komentaja

Asia jäi kaupunginhallituksessa pöydälle vasemmiston pyynnöstä. Ylihuomenna uusi yritys ja ihme jos ei mene läpi valtuuston vahvistettavaksi.  Alla esityksen viimeinen lause missä oleellinen sanottuna;

Pelastuslainsäädäntöä ja Helsingin pelastustoimen johtosääntöä kokonaisuutena arvioiden on katsottava, että virastopäällikön tehtäväkuvaus ei edellytä sitä, että virkaan valittavalla henkilöllä on em. asetuksen 6 §:ssä tarkoitettu tutkinto.
Virkaa täytettäessä voidaan asetuksessa mainittu tutkinto joka tapauksessa ottaa huomioon hakijan erityisenä ansiona.

Yllä olevan lauseen merkitys jää nähtäväksi valintaprosessissa. Odotan kyllä, että lautakunta tulee antamaan asialle painoa kun johtosäännön muutos tehdään vastoin lautakunnan esitystä.  Aina ylemmän esittelijätahon esitykset ja tulevat päätökset eivät ole lautakunnan mielen mukaisia mutta sitä on turha kiukutella.

Helsingin laitoksen johto kun ei ole pysynyt kartalla alan kehityksestä mm. kevytyksiköissä niin tässä esimerkki millaisella yksiköllä voisi harjoitella laitokselle kun hankitaan muutenkin ylimitoitetusti kalustoa, mistä myöhemmin lisää.

perjantai 6. huhtikuuta 2012

Sairaankuljetus

Vaikka omakustannushintoja ei vielä ole kerrtottu lautakunnalle niin ne on kuulema mukaan laskettu. asia voi hyvin olla niin sillä hallintopäällikkö on ollut yhteydessä ainakin Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen miten siellä kustannukset lasketaan.  Omakustannuksen laskenta oikein tulee olemaan aivan varmasti tärkeä asia kun kiireellinen sairaankuljetus kilpailutetaan tulevaisuudessa.  Toiminnosta kiinnostuneita on jo tiedossa ja kysymys on koska ? 
Kyselin asiasta terkestä ja ongelmana on rahan puute vaikka terke saanee tähän toimintoon ensi vuodelle saman summan kun ennenkin.  Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että tähän asti toiminnasta veloitettu summa ei ole vastannut todellisia kustannuksia.  Se nyt ei ole suuri yllätys vaikka edellinen komentaja on vastannut, muistiinpanojeni mukaan kolme kertaa tällä kaudella, veloituksen vastanneen kustannuksia kun olen asiasta kysynyt. 
Kiireellisen sairaankuljetuksen organisointi laitoksella on ilmeisen tehokkaasti tehty ilman turhia päälliköitä.  On hyvin mahdollista, että toiminto olisi kilpailukykyistä muiden mahdollisten tarjoajien kanssa.  Tosin julkishallinnon ja yksityisten välisten toimintojen oikeudenmukainen vertailu on vaikeaa, jopa mahdotonta, johtuen esim. erilaisesta verokohtelusta.
Odotan mielenkiinnolla kerrotaanko kustannukset lautakunnalle.

sunnuntai 1. huhtikuuta 2012

Uusi komentaja

Huomenna kaupunginhallituksessa on esillä pelastuskomentajan kelpoisussehtojen muuttaminen niin, että vaatimus päällystötutkinnosta poistetaan. Asia mennee läpi vaikka demarit ja vassarit  sitä vastustanevatkin.  Hakuprosessista tulee varmasti hyvin mielenkiintoinen sillä odotan hakijamäärän moninkertaistuvan verrattuna siihen jos päällystötutkinto pysyisi vaatimuksena ylemmän korkeakoulututkinnon kera.  Kun johtosäännön muutos on hyväksytty valtuustossa niin alkaa pohdinta millaista päällikköä halutaan, mistä tullee mielenkiintoista.

torstai 29. maaliskuuta 2012

Helsingin Uutiset sairaankuljetus

Sairaankuljetuksen osalta lautakunnan pj on huolissaan siitä, että hinta ei ole riittävä. Mistä voi tietää onko hinta riittävä kun ei tiedetä tai kerrota todellisia kustannuksia ? 
Kustannusten laskeminen ei ole mutkikasta jos ne halutaan selvittää ja kertoa.  Kaupungilla on ollut vuosikausia tarkoituksena tehostaa toimintaa ja siksi todelliset kulut on pyritty kohdentamaan oikein jotta talousvertailu olisi reilu ja oikea.  Tästä esmerkkinä tilakeskuksen vuokraveloitukset tai vaikkapa koululaisten ruokakulut.
Varmaankin yksityiset suomalaiset sairaankuljetusyritykset ovat kiinnostuneita Helsingin kiireellisestä sairaankuljetuksesta kuten uskoakseni myös alan suuri yrittäjä Falk, mikä hoitaa suurimman osan Tanskan saku-toiminnasta ja myös pelastustoimesta.
Pelastuslautakunnan esityslistalla on ensi tiistain kokouksessa uusien ambulanssien hankinta. Tämä on hyvän ja jopa huononkin hallintotavan vastaista seuraavista syistä;
- kaupunginvaltuusto siirsi tälle vuodelle ehdotetun lanssien hankinnan ensi vuodelle eli nyt kävellään ylimmän
  päättäjän päätöksen yli.
- pelastuslaitoksella ei ole vielä tehty sopimusta toiminnan jatkumisesta ensi vuonna.

Julkinen kirjoittelu laitoksen toiminnasta on ruvennut kiinnostamaan ylempien päättävien elimien henkilöitä, mistä olen hyvin iloinen.

Onneksi pysähtyneisyyden tila ei kohdistu operatiiviseen toimintaan mikä toimii hyvin.  Tosin operatiivisella puolellakin on liikaa vähätyöllisiä päällikkövirkamiehiä.

lauantai 24. maaliskuuta 2012

Miksi tietoja ei anneta ?

Pari vuotta sitten minulle selvisi sattumalta, että lähtöajat asemilta olivat noin 90 sekunttia. Sitovien tavoitteiden toteutumisraportissa oli, ainakin 8 vuotta, merkitty 60 sekunnin lähtöajan toteutuneen. Muistan kun kysyin kokouksessa, missä käsiteltiin raporttia, miksi lautakunnalle oli valehdeltu ja se sai aikaan komentajan syvällisen kiinnostuksen kohdistumaan lautakuntahuoneen kattorakenteisiin.  Myöskään kaupunginhallituksen edustaja ei sanonut sanaakaan.   Raportti menee kaupunginhallitukselle lautakunnan nimissä ja siis lautakunta oli antanut valheellista tietoa vuosikausia.
Joku voi tietysti kysyä onko 30 sekunnin valehtelu mikään juttu ?  Pelastustoimessa aika on yksi tärkeimmistä tekijöistä ja todellinen aika on kaksi kertaa suurempi.  Tämä sai lopulta luottamuksen hupenamaan laitoksen johtoon.
Tämä aasinsiltana otsikkoon miksi tietoa ei saada.  Lautakunnalle on kerrottu koko toimiaikani kiireellisestä sairaankuljetuksesta terveysvirastolta velotettavan summan vastaavan laitoksen kuluja.   Tämä voi olla syy sillä jos selviää toiminnan maksaneen laitokselle enemmän kun siitä on veloitettu niin tässäkin on tietoisesti valehdeltu, mikä on hyvin vakava asia.
Joku voi kysyä mitä väliä sillä on kun rahat kulkee kaupungin sisällä ?  Aivan samoin voi kysyä miksi virastot ja laitoksen maksavat vuokraa kiinteistävirastolle ?  Jos toiminnan kuluja ei tiedetä ei voida sanoa kuinka hyvin tai huonosti toiminto on hoidettu. 
Toivon todella, että pyydetyt tiedot saadaan ettei tarvitse heittäytyä  julkisen sanan voimaan.
Jatkossa mm kommentteja pj:n nimissä kirjoitettuun vastineeseen mielipidekirjoitukseemme.

keskiviikko 21. maaliskuuta 2012

Komentajan kelpoisuus

Pitääkö hakijalla olla alan koulutus vai ei, siinäpä kysymys.  Kokoomus ajaa alan koulutuksen poistamista johtosäännöstä perusteena se, että muidenkin virastojen johtosäännöistä on poistettu vaatimus alan koulutuksesta ja komentajan tehtävät ovat nykyisin lähinnä hallinnollisia eikä siksi alan koulutus siksi ole välttämätöntä.  Esim terveysvirastoa ei johda leguri vaan dumari. 
Viimeiset 11 vuotta laitoksen toimintaa lautakunnassa seuranneena voin todeta, että päällystötutkinto ja ylempi korkeakoulututkinto eivät vielä takaa hyvää johtajuutta. 
Lautakunta äänesti yksimielisesti nykyisten kelpoisuusehtojen säilyttämisen puolesta.  Minua hirvitti ja hirvittää ajatus, että paikalle valitaan sopiva vaan ei pätevä. Sopivia nimiä on pulpahtanut esille kuten eduskunnasta pudonnut ylikonstaapeli Hakola hän kun on hakenut ainakin apulaispoliisipäälliköksi ja tullin ylijohtajaksi saamatta paikkoja. Muitakin sopivia poliittisia nimiä on huhuissa mainittu vaikka ei huhuihin voi aina luottaa.
Minua on kymmeniä vuosia ihmetyttänyt politikkojen hinku paikkoihin missä Peterin periaate toteutuisi vaikka toisaalta useilla se on jo toteutunut kauan sitten.  Sama asia koskee myös lautakuntien puheenjohtajia.

Mielenkiintoinen sivujuonne on se, että Tukholmassa tilanne on aivan sama.  Siellä parin miljoonan euron talousarvion ylityksen takia (kahdessa vuodessa) erotetun palopäällikön hakuspeksit ovat vielä auki. 

Asia on nyt korkeammassa kädessä ja odotan suurella mielenkiinnolla mitä kaupunginhallitus päättää.

maanantai 19. maaliskuuta 2012

200 viisasta miestä ja naista päätti muuttaa sairannkuljettajien kelpoisuusvaatimuksia.  Helsingin pelastuslaitokselle tämä tuuli suurena yllätyksenä ja toimenpiteisiin ryhdyttiin.  Viime vuoden elokuussa riskienhallintapäällikkö kertoi pelastuskoulun rehtorin sanakariteosta täydennyskoulutuksen aikaansaamisessa.  Rehtori joutui varmasti tekemään työtä asian eteen ja erittäin hienoa, että asia saatiin järjestymään.  Toimintakertomuksessa hehkutetaan Helsingin laitoksen edelläkävijyyttä. Tässä asiassa toiminta oli veden ruiskuttamista liekkeihin mitkä onneksi tullevat sammumaan.  Pohjois-Karjalan pelastuslaitos näki tulevan kehityksen jo vuosituhannen alussa ja ryhtyi kouluttamaan henkilökuntaansa.  Viime vuonna kaikki pelastajat olivat saaneet tarvittavan koulutuksen.  Kumman laitoksen toiminta on ollut viisaanpaa ja ennakoivampaa ?

tiistai 13. maaliskuuta 2012

Ompelimo

Helsingin pelastuslaitoksella on oma ompelimo, miksi ?  Itä- ja länsipuoliset pelastuslaitokset ovat ulkoistaneet palvelun.
Onko tämä sellainen pelastustoiminnan ydintoiminto, että sen pitää tehdä itse ?
Ei ole mutta näin on aina tehty.

perjantai 9. maaliskuuta 2012

Pelastuslaitoksen virkapuvut

Miksi kaikilla pelastuslaitoksen työtekijöillä on virkapuku ? 
Lautakunnan kokouksen jälkeen ulosmennessä näen useimmiten laitoksen lakimiehen tekevän työtään virkapuvussa.   Lisääkö se uskottavuutta, tuskin. Toimistotyöntekijöiden tai vaikkapa suuren leegion tietotekniikkahenkilöiden virkapuvun käyttöä ei voi perusteella millään järkisyyllä. 
Olisin suuresti ihmeissäni jos laitoksen johto tietää mitä virkapukuruletti maksaa kun tietoa ei ole suuremmistakaan asioista, kuten vaikkapa pelastuskoulun kokonaiskuluista.
Asia voidaan perusteella "näin me olemme aina tehneet" tai ei sillä ole mitään merkitystä kaupungin miljardibudjetissa mutta järkisyyllä koko henkilöstöä koskevaa virkapukukäytäntöä ei voida perustella.

perjantai 2. maaliskuuta 2012

BUDJETTIKURI

Pitääkö virkamiesten noudattaa budjettikuria vai ei ?  Hallintokunnilla on muuttuvien kulujen osalta eri asteisia ongelmia.  Sosiaalivirastossa vaikkapa huostaanotettavien lasten määrän arviointi budjetoinnissa osuu oikeaan tai sitten ei. Lumen tulon aiheuttamat kustannukset tulevana budjettivuonna on myös haasteellista arvuuttelua.

Virkamiesten ja luottamushenkilöiden kannalta enpä ole koskaan kuullut kenenkään joutuvan vastaamaan budjetin huimastakin ylittämisestä.  Selityksiä aina löytyy ja joskus ne ovat jopa todellisia.  Tulisiko Helsingin olla yhtä tiukka kun Tukholman kokoomusjohtoinen kaupunginhallitus on, mikä erotti lautakunnan kokoomuslaisen puheenjohtajan ja palopäällikön reilun prosentin budjetin ylittämisestä ?

Nykyinen järjestelmä antaa keppiä, joskin merkityksetöntä lähinnä suullista, talousarvion ylittämisestä mutta eipä tarjoa porkkanaa sen alittamisesta.  Suurin ongelma on kaksijakoinen; virkamiesten mukaan on aivan mahdoton säästää mistään toiminnan kärsimättä ja liian usein luottamushenkilöt uskovat virkamiehiä ymmärtämättä ja ottamatta selvää.

Useimpien hallintokuntien pitäisi tehdä kuten Englannissa 2002 palomieslakon jälkeen; istua tyhjän pöydän ääreen miettimään miten hallintokunnan tehtävä täytetään parhaalla tavalla kustannustehokkaasti unohtaen kokonaan miten nyt tehdään.  Ei helppo nakki mutta mahdollinen.  Liian usein on vallalla ajatus "näin me aina ollaan tehty". 

Budjettikurin viisveisauksesta tuli pelastuslautakunnassa 24.1.2012 kun tekninen päällikkö esitti kahden ambulanssin tilaamista vaikka mm ambulanssien uusiminen talousarviovalmistelussa siirrettiin ensi vuodelle.  Talousarvio vahvistetaan joka vuosi kaupunginvaltuustossa eli kaupungin ylimmässä vaaleilla valitussa elimessä.
Sekä apulaiskaupunginjohtaja Sauri, kenen rooteliin laitos kuuluu, että mm kaupunginhallituksen puheenjohtaja ovat jo vuosia painottaneet talouskuria ja näin sitä pelastuslaitoksella noudatetaan.

Vuosien varrella on säännöllisesti lautakunnalle tullut talousarvion ylitysesityksiä.  Liian monet, enemmistö useimmiten, lautakuntalaisista toteaa että ei tällä ole mitään merkitystä kaupungin budjetissa.

Hyvä edesmennyt ystäväni Mao Tse Tung totesi jo 1956 että pienistä puroista tulee iso joki.

torstai 1. maaliskuuta 2012

ny se alkaa

Yli vuosikymmen on mennyt Helsingin kunnallispolitiikan parissa.  luottamustoimena on menossa 12. vuosi pelastuslautakunnassa ja siitähän riittää mielenkiintoista ja vähemmän mielenkiintoista tarinaa. 
menneestä ajasta voi todeta, että onneksi useimmissa muissa virastoissa on asiat paremmin. 
Laitoksen toimintaa voi kuvata lauseella "näin me olemme aina tehneet".  Väärinkäsitysten välttämiseksi painotan operatiivisen pelastustoimen toimivan kansainvälisesti vertaillen erittäin hyvin mutta toiminnan ja laitoksen organisaatio on jäänyt viime vuosisadalle, eikä ihan loppupuolelle.  Toimia laitoksen toiminnan tehostamiseksi ei ole tehty.

Helmikuussa tuli mitta täyteen kun edelleenkään virkamiehet eivät anna pyydettyjä tietoja ja siksi Venlan kanssa kirjoitimme hesariin mielipidekirjoituksen.  Laitoksen virkamiehen kirjoittama pj:n allekirjoittama vastaus tuli jo seuraavana päivänä missä seliteltiin ja jopa valehdeltiin.  Toivottavasti julkisuusrumbaa ei tarvi jatkaa, vaan pyydetyt tiedot annetaan kuten kunnallislakikin edellyttää.  Yksityisellä puolella toimineena on mahdoton ymmärtää miten laitosta voi johtaa tietämättä  kulurakennetta.  Se on yksi selitys jokavuotiseen lisärahan vinkumiseen.  Mitään todellisia tehostamistoimia ei ole koskaan esitetty lautakunnalle.  Kun olen tutustunut 20 maan pelastuslaitoksiin joista osaan syvällisesti ja säännöllisesti niin voin sanoa, että Helsingin pelastustoimi voitaisiin hoitaa halvemmalla tai nykyisellä rahamäärällä saisi enemmän aikaan.

Kävin pari viikkoa sitten Tukholman palolaitoksella ja siellä oli palopäällikkö ja lautakunnan pj saaneet juuri potkut.  Syy yhteensä noin € 2 milj alijäämäinen tulos kahden vuoden aikana (budjetti noin € 70 milj).  Jos meillä olisi yhtä tiukka meno, mikä ei olisi ollenkaan pahasta, niin pelastuskomentaja ja lautakunnan pj olisi potkittu pois jo ensimmäisen lautakuntavuoteni jälkeen.  Siellä käydään nyt pohdintaa pitääkö päällikön olla alan koulutuksen saanut vai ei.  Sama pohdinta on ilmeisesti Helsingissä menossa kun komentajan virkaa ei ole vieläkään pantu hakuun yli neljännevuosi edellisen komentajan eläkeilmoituksen jälkeen.  Pelastuslautakunta oli yksimielisesti alan koulutusvaatimuksen säilyttämisen kannalla vaikka eipä sen poistaminen mikään katastrofi olisi kunhan virkaan nimitetään pätevä eikä sopiva.
Saas nähdä miten käy ?